Texas Waterfowl Symposium, April 20-21, 2017 - SSCI Environmental